Susan Kuivalainen.

Ohjelmajohtajalta: Hyvät päättäjät, väestörakenteen muutokset haastavat yhteiskuntamme kestävyyden

Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut (DEMOGRAPHY) -ohjelman toimintaa johtavat kaksi mottoa: ”Mitä varhaisemmassa vaiheessa keskustellaan tutkimustiedon käyttäjien kanssa, sitä vaikuttavampaa tutkimus on” ja ”Tutkimusta ei tehdä vain tiedon käyttäjille vaan myös tiedon käyttäjien kanssa”. Tässä blogikirjoituksessa kuvaan, miten ohjelmassamme on näitä mottoja edistetty käytännössä.

Tapausesimerkkeinä ovat eduskuntavaalikevättä varten koostettu tietopaketti päätöksenteon kannalta keskeisistä väestörakenteen muutoksista sekä tutkijoiden sekä ministeriöiden virkakuntien yhteiskehittämisen työpajat.

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa tutkimuksessa yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aktiivinen vuorovaikutus tiedonhyödyntäjien kanssa ovat keskeisessä asemassa. Strategisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa korkeatasoista yhteiskunnallisesti merkittävää tiedettä, joka tukee yhteiskunnallista päätöksentekoa Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisten haasteiden ratkaisemiseksi.

DEMOGRAPHY-ohjelma tuottaa ratkaisuja väestön ikärakenteen muutoksiin sopeutumiseksi

Yksi keskeinen suomalaisen yhteiskunnan haaste on väestörakenteemme muutos. DEMOGRAPHY-ohjelman viisi monitieteistä hanketta etsivät tutkimuksen avulla ratkaisuja väestön ikärakenteen muutoksiin sopeutumiseksi ja yhteiskunnallisen toiminta- ja uudistamiskyvyn säilyttämiseksi.

Kuusivuotisessa ohjelmassa kehitetään toimivia keinoja myös tutkitun tiedon vaikuttavuuden edistämiseksi. Tavoitteena on jatkuvasti lisätä tutkijoiden tietoa päätöksenteon tarpeista sekä edistämään tiedon tuottajien ja käyttäjien vuorovaikutusta.

Ohjelman tietopaketti kokoaa yhteen päätöksenteon kannalta keskeiset faktat väestörakenteen muutoksista

Tiedon koostaminen laajemmiksi, mutta samalla kiteytetyksi kokonaisuuksiksi on tärkeää. Tämä on tullut toistuvasti esiin keskusteluissamme tiedonhyödyntäjien kanssa. Päätöksentekijät ja valmistelijat kaipaavat usein yksittäisten tutkijoiden ja hankkeiden tuottaman tiedon koostamista yhteen laajemmiksi kokonaisuuksiksi.

Vaalikevään tarpeita silmällä pitäen DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeet koostivat päättäjien avuksi tiiviin tietopaketin väestörakenteen muutoksista. Tavoitteena oli tehdä yleistajuinen ja helposti silmäiltävä paketti otsikolla ”Väestörakenteen muutos haastaa yhteiskunnan kestävyyden”. Tietopaketti pohjautuu tutkittuun tietoon, joka on syntynyt korkeatasoisen tutkimuksen tuloksena ja monien tutkijoiden yhteistyönä. Koonnin takana on mittava määrä erilaista tutkimusta, tieteenaloja ja tutkijoita. Tietopaketin työstämiseen ja kirjoittamiseen osallistuneet tutkijat ovat tutkineet väestökehityksen kysymyksiä jo useiden vuosien ajan.

Tietopaketti kiteyttää keskeiset faktat väestörakenteen muutoksista ja asioista, jotka pitäisi ottaa päätöksenteossa huomioon. Siihen sisällytettiin sellaista tietoa, jonka ajateltiin olevan tarpeellista jokaiselle eduskuntavaaliehdokkaalle.

Ohjelmajohtajan keskeisenä tehtävänä on strategisessa tutkimuksessa edistää ohjelmien ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ei ole liioiteltua sanoa, että tietopaketin koostaminen edellytti paljon työtä. Ohjelmatasolla työ oli kuitenkin hyvin hyödyllinen ja tarpeellinen: työpajoissa ja keskusteluissa vahvistui hankkeiden ja ohjelmajohtajan yhteinen ymmärrys niin aiheesta kuin ohjelman tavoitteestakin. Jaettu ymmärrys luo hyvät edellytykset onnistuneelle ja vaikuttavalle ohjelmatason toiminnalle.

DEMOGRAPHY-ohjelma toimitti tietopaketin sähköisesti keskeisille sidosryhmille. Lisäksi painettua versiota lähetettiin tärkeimmille tahoille. Tietopaketista saatu varsin positiivinen palaute on ollut ilahduttavaa. Ensimmäiset kiitokset tulivat jo puolen tunnin päästä tietopaketin toimittamisesta kansanedustajille ja puoluetoimistolle: ”Hyvä tietopaketti todella tärkeästä aiheesta!”

Tiedonkäyttäjien tarpeiden ja lähtökohtien ymmärtämisellä vaikuttavampaa tutkimusta

DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeet järjestivät tammikuussa 2023 kaksi yhteiskehittämisen työpajaa, joihin osallistui ohjelman hankkeiden tutkijoita ja ministeriöiden virkakuntaa. Tavoitteena oli kartoittaa päätöksenteon ja tutkimuksen välisen vuorovaikutuksen nykytilaa ja hahmotella mallia nykyistä tiiviimmälle vuoropuhelulle.

Työpajoissa syntyi yhteinen tilannekuva vuoropuhelun nykytilasta. Samalla tunnistettiin myös puutteita, ongelmakohtia ja esteitä sekä tarpeita jatkotyöstölle Prosessin aikana löytyi myös uusia, konkreettisia ideoita yhteistyön kehittämiseksi. Syntyneet ajatukset on koottu Co-create DEMO! -julkaisuun, josta löytyy muun muassa tiekarttakuva, joka tuo esiin linkkejä tutkimuksen ja päätöksenteon teiden välillä (kuva 1).

”Mitä varhaisemmassa vaiheessa keskustellaan tutkimustiedon käyttäjien kanssa, sitä vaikuttavampaa on tutkimus”, oli kantavana mottona näissä yhteiskehittämisen työpajoissa. Toisena tärkeänä mottona on ollut se, että tutkimusta ei tehdä vain tiedon käyttäjille vaan myös tiedon käyttäjien kanssa. Näiden siivittämänä voimme paremmin tuottaa korkeatasoista tutkimusta, joka on myös yhteiskunnallisesti vaikuttavaa.

Kuva 1. Päätöksenteon ja tutkimuksen yhteinen tiekartta

 

Lisätietoja

Alkuperäinen teksti on julkaistu strategisen tutkimuksen blogissa 27.3.2023 (aka.fi)